Diagnostika AATD

Zdravotní a vědecká poradní komise Nadace Alpha-1 (Medical and Scientific Advisory Committee of the Alpha-1 Foundation) publikovala klinická doporučení sestavená tak, aby pomohla lékařům správně diagnostikovat a léčit deficit α-1 antitrypsinu (AATD) u dospělých.

 

Doporučení pro klinickou praxi, která vycházejí z nejnovějších poznatků a 6 let práce, stanovují optimální postupy pro testování AATD, plicní a jaterní formy onemocnění, kdy má být předepsána augmentační terapie a další doporučení. Všechna guidelines byla publikována v červenci 2016 v Journal of the COPD Foundation s cílem aktualizovat a zpřehlednit dokument z roku 2003 popisující diagnostiku a management AATD, který vydaly American Thoracic Society a European Respiratory Society.

 

Doporučení pro klinickou praxi navrhují, aby byli na AATD testovány všechny osoby, které vykazují následující příznaky a splňují předkládaná kritéria:

 • chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), bez ohledu na věk nebo etnikum
 • nevysvětlené chronické onemocnění jater
 • nevysvětlená bronchiektázie
 • nekrotizující panikulitida
 • granulomatóza s polyangiitidou (Wegenerova granulomatóza)
 • rodičům, sourozencům, potomkům a vzdálenějším příbuzným, u kterých byl nalezen abnormální gen pro α-1 antitrypsin, by mělo být nabídnuto genetické poradenství a testování deficitu α-1 antitrypsinu
 • pro testování příbizenstva se nedoporučuje samotné testování hladin α-1 antitrypsinu, protože dostatečně nepopisuje riziko onemocnění souvisejících s AATD
 • pro testování příbuzenstva nebo diagnostiku symptomatických osob se doporučuje genotypizace S a Z alel, pokročilé nebo potvrzující testy by měly zahrnovat fenotypizaci (PI [protein inhibitor] typizace), stanovení hladiny α-1 antitrypsinu a/nebo rozšířeného genotypu

 

Diagnostika závažného AATD se opírá o nejméně jeden z následujících bodů:

 • potvrzení nízkých plasmatických hladin α-1 antitrypsinu
 • určení deficitní varianty α-1 antitrypsinu (PI typizace)
 • genotypizace nebo detekce mutací v obou kopiích SERPINA1, genu kódujícího α-1 antitrypsin

 

Obecně by měly být použity alespoň 2 z těchto metod a pozitivní výsledek by měl být potvrzen přídatným testováním. Nadace primárně doporučuje genotypizaci, která nejenže identifikuje homozygoty v nejběžnějších abnormálních AAT genech, ale také najde také heterozygoty, kteří pouze jednu abnormální alelu AAT genu nebo mají 2 odlišné deficitní geny. Silně se doporučuje současné měření sérové hladiny α-1 antitrypsinu. Moderní AAT genotypizace často umožňuje detekci běžných abnormálních genotypů a hladiny α-1 antitrypsinu z kapky krve odebrané z prstu, což je pro zdravotníky pohodlnější i praktičtější, nicméně je potřeba si ověřit u spolupracující laboratoře, jakou formu vzorku zpracovává.